En röst på Vänsterpartiet är en röst på trygghet!

De viktigaste frågorna inom kommunpolitiken är alltid relaterade till barnen. Allt som samhället bygger på börjar med barnens bästa. Tar man inte hand om barnen på ett bra sätt, via skola och barnomsorg, så är man ett samhälle som snart kommer att få stora problem. Barn som blir vuxna, med trygg skolgång, bra utbildning, anställning och inkomster, ger oss ett tryggt liv och ett växande Älmhult. Därför är Vänsterpartiet Älmhults första prioritet en bättre barnomsorg och skola för alla barn i kommunen!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Vänsterpartiet tar målet om Sveriges bästa skola på allvar. Älmhult ska, från barnomsorgens första år till gymnasiets sista, ha högre lärartäthet än riksgenomsnittet. Vi är övertygade om att fler vuxna i skolan påverkar inte bara barnens inlärning utan även tryggheten för både barnen och hela samhället.

* Vi vill bygga om maxtaxan i förskolan och göra avgiften progressiv. Det skulle, liksom i Malmö, innebära att låginkomsttagare betalar en mindre del av sin inkomst i förskoleavgift.

* På samma sätt ser vi att ungdomsgården Fenix fyller en viktig funktion och skulle behöva utökade öppettider. Vänsterpartiet vill prioritera ungdomsgården.

* Fler anställda och utökad verksamhet kostar pengar. Vänsterpartiet ser att utökade anslag till kommunerna skulle bli verklighet med en rödgrön regering. Vi ser också med oro på hur pengar felinvesteras i kommunen. Vi vill ha fler lärare och inga ulltavlor. I sista hand är vi inte främmande för en skattehöjning för att höja kvaliteten i skolan.

* Vi vill ha en policy i kommunen om att nybyggda kommunala byggnader ska förses med solceller. Detta är inte bara en miljöinsats utan i förlängningen även en ekonomisk besparing.

* Näset ska bevaras! Det är idag för många ett rekreations- och strövområde. Vi vill inte ha några husbyggen där, utan bevara det som det är idag och som befolkningen visat att de vill ha det.

* Vänsterpartiet vill garantera rätt till särskilt boende för alla över 90 år och hemtjänst för alla över 80 år. Vi vill också att den som har hemtjänst själv ska få bestämma vad tiden ska användas till.

* Vänsterpartiet har inte släppt frågan om separata demensboenden i Älmhult. Att lägga ned boendena var ett ödesdigert misstag. Vi vill ha dem tillbaka.

* Landsbygdsprogrammet är viktigt för Vänsterpartiet. Våra grannkommuner har det för att lyfta landsbygden och ge möjlighet för befolkningen där att påverka sin vardag och närmiljö.

* Allt för ofta har kommunens landsbygd förfördelats jämfört med centralorten Älmhult. Här kan mycket göras till en liten kostnad. Vi vill flytta fler av kommunens arrangemang och kulturaftnar till de mindre orterna.

* Vänsterpartiet kommer fortsatt att driva frågan om att webbsända kommunfullmäktige och i förlängningen även kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Alla Älmhultsbor har rätt att se vad deras politiker säger och gör.

* Vänsterpartiet accepterar inte ytterligare räntefria lån till statliga myndigheter. God ekonomisk hushållning ska gälla även i kommunbudgeten.

* Vi vill förhindra privatisering– och utmaningsrätten av kommunala verksamheter.

Välfärden är inte till salu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~vansterpartietAlmhult~~~~~~~~~~~~~~~~~

Det går att lita på Vänsterpartiet!

Vi har under hela mandatperioden drivit de frågor vi lovade innan valet 2010.

Motioner och interpellationer från Vänsterpartiet i Älmhult 2011-2014

Ökad demokrati i Älmhults kommun
Skolgårdar
Två närvarande i förskoleverksamheten
Motion om digitala motioner med mera
Motion om Enkel fråga för allmänheten
Motion om internet på tåg – Regionfullmäktige
Motion om elljusspår i Liatorp
Motion om verklig valfrihet
Motion om cykelställ
Motion om Landsbygdsprogram
Motion om att ersätta pappersbuntar med läsplattor
Utveckla Älmhults miljötänkande genom att ta till vara på solenergin
Motion angående upphandling och inköp
Motion om att utbilda fler undersköterskor.
Motion om avgiftsfri barnomsorg för låginkomsttagare
Barnfattigdom
Angående nyanställda dagbarnvårdares utbildning
Angående kommunens äldreboende
De extra resurserna på Gemöskolan Angående boende i Häradsbäck
Interpellation kring Verksamhetsförlagd utbildning för Vård- och omsorgsprogrammet

alexpredrag jerkerlollo