sida

Vänsterpartiet i Älmhult tar avstånd från Karl-Oskar skolans planer att placera en förskola/skola i Lidlhuset.

Vänsterpartiet noterar att det är med tillfredsställelse vi ser att kommunens miljö- och byggchef använder sig av en försiktighetsprincip angående strålningsrisken från EON:s transformatorstation, i synnerhet eftersom det gäller barn som kan vara mer lättpåverkade av elektronmagnetisk strålning än vuxna.

Det är därför anmärkningsvärt att VD:n för Karl-Oskarskolan inte vill ge upp tankarna på E-ON-huset direkt. De värden som har mätts upp där har skiftat mellan 0.2 och 1.2 mikrotesla.

Det finns idag tyvärr inga lagar och regler kring vilka gränsvärden som ska gälla. Men Arbetarskyddsstyrelsen rekommenderar att gränsvärdet 0,2 mikrotesla inte får överskridas under arbetstid.(Ett värde som på fritiden t ex överskrids vid vistelse 150 meter ifrån en 400 KV ledning.).

Ett annat riktvärde är Socialstyrelsens för lågfrekventa magnetfält är i Sverige satt till 0,4 mikrotesla. Om det överskrids finns en förhöjd risk för att man ska drabbas av cancer vid långtidsexponering, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s cancerexponeringsorgan IARC. Det berättar Professor Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå, som är expert på elektromagnetiska fält i en intervju i DN för några år sen.

Vi ser även med mycket stor skepsis på Karl-Oskarskolans planer på att låta grundskolan flytta in i Lidlhuset.

Enligt Detaljplanen för Handelsområde Haganäs så står följande att läsa på sid 5:

Område för Bränslestation, mat och handel
Närmast infarten från Haganäsvägen finns ett område för Bränslestation, mat och handel, HG. Närmaste avståndet mellan området och bostadshus blir 100 m. Boverkets Bättre plats för arbete från 1995 anger att det bör vara minst 100 m mellan bostadshus och planerade bensinstationer. Detta för att undvika störningar från trafik och risker i samband med olyckshändelser.

Boverket har allmänna råd som gäller nyplanering av drivmedelstationer. Där finns bland annat. ett riktvärde om 100 meters skyddsavstånd till bebyggelse.

Enligt vårt sätt att se det så måste det var minst lika viktigt att en skolas verksamhet har ett liknande skydds- och säkerhetsavstånd och det förvånar oss att Karl-Oskarsskolans ledning ens ser Lidlhuset som ett alternativ eftersom avståndet mellan bensinmacken och Lidl-huset är betydligt kortare. Dessutom passerar man dagligen, som infarten är byggd idag, betydligt närmare än vad skyddsavstånden säger, om man har Lidl-byggnaden som skola.

Barnens trygghet måste gå före allt annat och frågan är hur många föräldrar som är intresserade av att utsätta sina barn för fler risker än nödvändigt, om de är medvetna om riskerna?

Jerker Nilsson

Kopiera länk