Motion angående alkoholkonsumtion och folkhälsan

Sedan Sverige blev medlemmar i EU har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat med ca 30 procent. En följd av konsumtionsökningen är försämrad folkhälsa och ökade alkoholskador

Även om konsumtionsökningen verkar ha planat ut på en stabil nivå de senaste åren har vi inte sett de fulla konsekvenserna på skadesidan utifrån den ökning som har skett. Det effektivaste sättet att få ner de framtida skadorna är att få ner alkoholkonsumtionen.

Den ökade konsumtionen hänger bland annat samman med den ökade internationaliseringen och Sveriges medlemskap i EU. Trenden i Sverige är att dricka mer, vilket i praktiken innebär en harmonisering av konsumtionsnivåerna i Europa – eftersom många andra länder har motsatt trend och minskar sitt drickande. I Sverige har konsumtionen ökat både genom ökade inköp på Systembolag, på restauranger och via införsel från utlandet för privat bruk.

Den sistnämnda möjligheten har väsentligt bidragit till konsumtionsökningen eftersom de begränsade införselkvoterna tagits bort och ersatts av indikativa riktlinjer. Dessa riktlinjer innebär att man för privat bruk legalt får föra med sig alkohol motsvarande ca två och ett halvt års förbrukning för en ”normalkonsument”.

Det är inte rimligt att harmoniseringssträvanden för marknaden inom ramen för den Europeiska Unionen ska ske på bekostnad av en enskild nations folkhälsa, så som de facto är fallet för Sverige just nu.

Trots detta behandlar EU-kommissionen ofta alkoholhaltiga drycker som vilka varor som helst på marknaden. Detta trots den alkoholstrategi som Kommissionen tog fram 2006 som visar på de skador alkohol för med sig. Kommissionens ställningstagande är intressant om man jämför det med deras ställningstagande på tobaksområdet. Av folkhälsoskäl är det bara tillåtet för privatpersoner att föra in cigaretter motsvarande cirka 40 dagars rökning.

Kongressen föreslås därför besluta:

att Vänsterpartiet inom EU kraftfullt arbetar för att alkohol inte betraktas som vilken vara som helst,

att Vänsterpartiet prioriterar frågan och agerar kraftfullt för att få till stånd en sänkning av nivån på införselkvoterna, samt

att Vänsterpartiet agerar för att få bort de, ur folkhälsosynpunkt negativa, indikativa införselriktlinjerna till förmån för fasta införselkvoter.

att Vänsterpartiet agerar för att den EU-gemensamma alkoholstrategin behålls och utvecklas till ett mer effektivt verktyg för att minska alkoholens skadeverkningar på både människor och samhället.

Vänsterpartiet Älmhult
Tobias Tengström, Vänsterpartiet Sundbyberg

(Kontaktperson Jerker Nilsson Vänsterpartiet Älmhult, [email protected], 073 – 698 90 72)

Kopiera länk