sida

Motion om avgiftsfri barnomsorg för låginkomsttagare

I Vänsterpartiets ögon ser det märkligt ut att man inom barnomsorgen har en maxtaxa uppåt, där de med mest pengar har en övre gräns för hur mycket man ska behöva betala för barnens barnomsorg. Däremot kan man ha hur låg inkomst som helst, och ändå behöva betala för något som bidrar positivt till barnets utveckling.

För många är barnomsorgsavgiften den av kommunens avgifter som har störst betydelse för familjens ekonomi. Men avgifterna, som de är utformade idag, innebär att höginkomsttagare subventioneras på bekostnad av låginkomsttagare.

I Malmö stad tillämpar man en progressiv barnomsorgsavgift. Där betalar familjer med låg inkomst en mindre procentsats av denna inkomst för barnomsorgen än mer välställda familjer. Familjer med en inkomst under 10000 kronor i månaden betalar ingenting alls.

Vänsterpartiet menar att detta är ett mer rättvist system än det som används i Älmhult idag. Finansiering av reformen kan lämpligen ske genom att man höjer maxtaxans övre gräns och avgiften för de med högre inkomster något.

Därför yrkar Vänsterpartiet på:

Att Älmhults kommun helt slopar barnomsorgsavgiften för de föräldrar som har 10 000 kronor eller mindre i gemensam inkomst per månad.

Att Älmhults kommun utreder möjligheten att införa en modell med progressiv maxtaxa, liknande den som tillämpas i Malmö.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Kopiera länk