sida

Allmänna beredningen – Tjänstegarantier

Vänsterpartiet väljer att stödja de förslag som förvaltningarna själva har lagt fram vad det gäller tjänstegarantier, med några undantag, förändringar och tillägg enligt nedan.

Tekniska förvaltningen anger att det inte går att ge kompensation. Det stämmer säkert inom vissa områden, men där det går, som inom sophämtning, bör invånarna kompenseras där något gått fel. En missad hämtning eller försenad hämtning kompenseras med 10% av kvartalskostnaden för sophämtningen och ökas på med 10% per dag, där det inte beror på oförutsägbara omständigheter, utan att det går att se att det är förvaltningens fel.
Vatten- och avlopp garanteras följande enligt kommunens hemsida:

Vi garanterar att:
avloppsstopp i ”huvudledningar” ska åtgärdas inom 5 timmar.
vid larm till beredskapspersonal ska abonnenten få kontakt inom 1 timme.
vid förfrågan om taxor och anslutningar ska abonnenten få besked inom 2 arbetsdagar.
vid avbrott i vattenleveransen ska tappställe anvisas inom 600 m avstånd inom 3 timmar.
manuell avläsning sker minst vart 6:e år samt att byte av vattenmätare sker minst vart 10:e år under förutsättning att kommunens personal ges tillträde till fastigheterna vid överenskomna tider.
kommunen har en beredskap för vatten- och avloppsincidenter, året runt, dygnet runt.

Om man inte kan uppfylla garantierna ovan så tycker vi precis som med sophämtningen att man ska kompenseras med 10% av kvartalskostnaden per missad tidsperiod (avloppstopp ger 20% av kvartalskostnaden i avdrag efter 10 timmar, ingen anvisning till tappställe inom 6 timmar 20% avdrag osv).
Tjänstegarantierna börjar i de här fallen räknas först efter kund/invånare anmält bristerna.

Förskola och skola: Om tjänstegarantierna inte infrias så ska skriftlig förklaring lämnas. Möjlighet till ettt personligt sammanträffande med närmast ansvarig ges.
Dessutom till för- och grundskolan:
Extra stöd kommer att sättas in för elev som inte når upp till de mål man har för kärnämnen i grundskolan i elevens föregående årskurs. Hur stödet ska se ut bör avgöras individuellt, men man ska redovisa skriftligt vad man har gjort och det ska vara enligt beprövade vetenskapligt vettiga sätt.
Om barnomsorgsplats inte erbjuds inom fem månader kompenseras man med avgiftsbefrielse. Tiden utan avgift blir lika lång som tiden utöver de utlovade fem månaderna.

För att testa det hela är vårt förslag att man under en lämplig inkörningsperiod väljer att pröva hur det fungerar och då med enbart de enkelt mätbara garantierna. Efter utvärdering av alla inblandade och gärna med någon form av kontakt av de som har anmält brister i kommunens agerande.

Jerker Nilsson för Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk