Uncategorized

Hur ökar man medborgarinflytandet i en kommun?

Jerker har ordet:
Hur gör man för att få invånarna i kommunen att lättare komma till tals och tala om vad de tycker fungerar bra eller fungerar dåligt här?

Oavsett om ni som läser det här är politiker någonstans, älmhultsbor, boende någon annanstans eller hatar politik överhuvudtaget så blir jag glad för all respons!

Jag fick med mig en sak från Allmänna beredningens förra möte som jag gärna vill ha respons på.

Några av de saker som har testats som inte fungerar här är allmänt utlysta möten i kommunhuset, som mycket få kommer till och någon av de få saker som funkat är att politikerna valde att ringa upp invånarna slumpmässigt och fråga dem. (Dock är det tidsödande och man når relativt få människor per tillfälle).

Det finns flera fördelar med att öka medborgarnas inflytande i samhället. Utöver de rent demokratiska fördelarna så är det viktigt för folkhälsoarbetet, något som Kartläggningen av Folkhälsoarbetet i Kronobergs län 2010 tar upp.

Enligt Statens folkhälsoinstitut är delaktighet och inflytande i samhället en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Hälsan hänger samman med hur mycket inflytande man känner att man har och vilka möjligheter att påverka den egna livssituationen man upplever sig ha. En upplevd brist på inflytande och påverkansmöjligheter av de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället gör att en känsla av maktlöshet kan infinna sig. Alla människor i ett demokratiskt samhälle ska ha lika värde, med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ur ett övergripande folkhälsoperspektiv ska därför särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt vid barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. (Statens folkhälsoinstitut 2008)

Hälsa är alltså inte bara den rent kroppsliga hälsan, utan även de möjligheter man upplever att man har att påverka sitt eget liv.

Så hur gör man för att få människor i ett samhället att bli mer delaktiga i det och hur får man dem att få det lättare att tala om vad som är bra och vad som kan bli bättre i en liten kommun som Älmhult?

Kontakta mig gärna via en kommentar här, som inte behöver publiceras om du inte vill, men lämna gärna mailadress om du vill ha en fortsatt kontakt. Det går självfallet bra att skriva anonymt också eller skicka ett mail till [email protected]

Jerker Nilsson
ledamot i allmänna beredningen, Älmhults kommun

Kopiera länk