• Hem
  • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2018

Vi vill att kommunens verksamhet för barn och vuxna med funktionsvariation ska få utrymme att växa. Vi tycker att kommunen ska erbjuda en individanpassad och utvecklande miljö både när det gäller boende och sysselsättning.

Äldreomsorgen har stått inför stora utmaningar. Hög personaltäthet och kontinuerlig fortbildning är förutsättningar för en fungerande omsorg. Vi vill arbeta för stabilitet och nytänkande för att kunna erbjuda goda levnadsvillkor för våra äldre.

Det finns stor efterfrågan av trygghetsboende för äldre i Älmhults kommun. Vi vill att planeringen påbörjas för att kunna möta det behov som finns.

Vi vill se över kriterierna för utmaningsrätten, dvs att sälja ut kommunal verksamhet till vinstdrivande företag. Vi vill behålla möjligheten till intraprenad och kooperativ men stoppa vinstjakten i omsorgen och skolan.

Att bo på landsbygden ska inte innebära inskränkningar i grundläggande service. Vi vill att kommunen tar samma ansvar för sina verksamheter, som till exempel tillgång till bibliotek, snöröjda vägar och underhåll av byggnader, som i centrum.

Vi vill även satsa på landsbygden då det gäller bra och funktionsenliga lokaler till skolor och förskolor. Vi vill att utemiljön på skolor och förskolor ska rustas upp och anpassas både storleksmässigt och innehållsmässigt.

Vi kommer fortsätta driva frågan om att webbsända kommunfullmäktige för att medborgarna ska ha lättare att ta del av politiska beslut.

Vi tycker det är viktigt att alla kommuninvånare har samma tillgång till kultur- och fritidsutbud, både i centralorten och på landsbygden. Eftersom vi har en kontinuerlig befolkningsökning behöver vi satsa på att bemöta alla invånarnas behov i dessa frågor. Vi kommer fortsätta jobba för att bygga en arena för spontant idrottande och även utökat utbud med aktiviteter på fritidsgården Fenix.

Vi har en stor inflyttning till Älmhult och det kräver att kommunen satsar på utbyggd service t ex i form av nya förskolor och skolor. När man planerar nya skolor och andra offentliga byggen är det viktigt att bygga miljövänligt och energisnålt. Den nya Elmeskolan bör vara ett föredöme. Vi stöder också initiativet att bygga nytt med träteknik som är miljövänligare än traditionella betonghus.

Vi vill att det byggs fler hyreslägenheter till hyror som folk med normala inkomster kan betala.

Vi vill att vårt kommunala bostadsbolag ÄBO skall vara det ledande bostadsbolaget i Älmhult och motsätter oss fler utförsäljningar av ÄBO:s fastighetsbestånd till privata ägare. Det för med sig en risk att dessa försummar underhållet för att ta ut större vinster.

Vi vill att Näset ska vara kvar orört till rekreation och friluftsliv.

Vi vill sänka arvodena till alla politiker. Skolan och äldreomsorgen behöver de pengarna bättre. Vi tror inte att det blir bättre politiska beslut med högre arvoden.

Vi vill anställa en person som arbetar med att bygga upp relationer med näringslivet, föreningar och skolor för att underlätta integrationen i kommunen. Integrationsfrågor får inte vara projekt utan arbetet måste pågå kontinuerligt!

Vi tycker att förskola och skola är en av kommunens allra viktigaste
uppgifter. Det är viktigt att rekrytera behöriga lärare och att behålla de duktiga lärare som redan arbetar i kommunen. Kommunen måste därför erbjuda bra löner till lärarna och en bra arbetsmiljö för både lärare och elever. Exempel på förbättrad arbetsmiljö som vi vill arbeta för:

– Färre barn och elever i undervisningsgrupperna och att utveckla två-lärarsystemet.
– Avlasta lärarna från administration så att de kan fokusera på undervisningen.
– Ge förskolepersonal tillgång till fri arbetskläder.

___________________________________

Genomfört senaste mandatperioden:

Även om Vänsterpartiet är ett litet parti så genomförs
ändå en del av de saker vi ville i vårt valprogram från
förra valet.

– Demensboendena är tillbaka
– Ungdomsgården Fenix har fler tjänster
– Elmeskolan har byggts för att ha miljövänlig drift
– Vi har sett till att alla äldre fått gratis broddar
– På gång är att alla över 90 år får rätt till särskilt
boende, om de själva vill det, utan att någon
prövning ska göras innan.

Kopiera länk