sida

Haltande demokrati bland Älmhults politiker – Smålänningen 10/5

Efter senaste kommunfullmäktige (KF) ser jag att demokratin i Älmhult haltar och att många som borde vara dess främsta förespråkare lider av ointresse för att låta medborgarna lätt ta del av den demokratiska verksamheten här.

Bakgrunden är en motion från Vänsterpartiet om Ökad demokrati, som bestod av två delar. Dels vill vi skicka ut frågor till medborgarpanel, på samma sätt som man gör med framgång i landstinget, till älmhultsbor för att svara på frågor som berör kommunen och dels websända KF i efterhand, så kommuninvånarna kan få ta del av den politiska diskussionen i vårt enda direktvalda organ.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som stödjer kommuner i demokratifrågor, har ställt sig mycket positiva till båda sakerna för att öka demokratin.
SKL driver på om att använda just nätet för att låta invånarna få mer insyn i hur kommunpolitiken fungerar och hur politikerna agerar.

Anledningen är enkel: Det fungerar i många andra kommuner och länder och har där väckt mer intresse för demokratiska frågor, till en låg kostnad. Demokratiexperter på SKL har lyft fram att många går in i efterhand och ser hur frågor diskuterats. I ett system som man har insyn i, kan man se hur en fråga avgörs och intresset för politik kan öka och få fler att engagera sig, något som är nog så viktigt för demokratin.

Älmhult har bra tidningar som rapporterar från KF, men av utrymmesbrist kan de inte ta med allt som sägs. Därför ökar demokratin med webtvsändning där invånarna kan höra allt.

I Allmänna Beredningen, som hanterar demokratifrågor, ställde man sig positiv till motionen, om man gick igenom kostnaderna så att det inte blev för dyrt. M:s representant där konstaterade att det finns gratislösningar att lägga inspelat material på.

KF:s presidie (Ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande) vars yttrande var att avslå med hänvisning till att det kostade 20 000kr vilket var för dyrt. Detta trots att M:s representant tidigare hittat gratislösningar. Man nämnde inte ens medborgarpanelen.

V Älmhult ville återremittera beslutet att avslå motionen. Vi ansåg den vara felaktigt behandlad eftersom man inte kommenterat delen med medborgarpanel samt hävdade att sändningarna kostade 20 000 kr per KF, trots lösningar som är gratis, som t ex Youtube. Återremitteringen röstades ner med rösterna 30 emot och 11 för.

Argument mot motionen tyder på okunskap om demokrati och möjligheten att få fler att få ta del av de beslut som fattas. Ett argument var att det stängde ute de utan tillgång till dator. Datorer finns att låna gratis på biblioteket.

Ett annat var att man inte förstår vad som sker politiskt innan man ser det på nätet. Ändå säger politiker från alla partier att de vill ha fler besökare på KF. På frågan om man förstår mer på plats än vid en tv-sändning fick jag som svar att vi inte var som Nordkorea från Peltola.

Peltolas uttalade efter kommunstyrelsens behandling av frågan var att ”det är tveksamt om det är rätt form för att jobba med demokratin”. Hur kan ökad lättillgänglighet för hur ett beslut tas vara fel form, inte minst efter SKL:s rekommendationer?

Man hänvisar till att mycket görs på den demokratiska fronten. Men det finns inget som säger att en medborgarpanel och websändning inte kan kombineras med annat.

Oavsett politisk åsikt är KF den instans man röstar in politiker till och det är sista beslutande instans i den demokratiska processen. Det vore m a o lätt att se om partier och politiker faktiskt agerar för det de påstår sig göra och vilka partier och politiker som är aktiva och vilka som sitter av tiden.

I Tidaholm, med halva älmhults befolkning har man infört websänt KF efter ett M-förslag. Första sändningen hade 50 besökare som såg det inspelade sammanträdet. Det är fler än vad som ser Älmhults KF på plats under ett helt år. Efterföljande KF fick fler tittare. Nu är ca 500 som ser det, eftersom det går att när som helst att se en inspelad sändning och man binder inte upp sig till någon speciell tidpunkt för sändningen.

Politikerna hävdar att de vill möta medborgarna. Frågan är varför de inte vill vara där 90% av medborgarna finns, på internet? Inte bara får man se alla man valt in via en sändning, man får dessutom en chans att känna igen alla de styrande på gatan.

Märkligast är att flera av de aktiva politikerna som var emot beslutet här, är aktiva i landstinget, där man röstat för att beslutat att sända landstingsfullmäktige på bl a nätet.

Jag förstår inte vad i Älmhults politik som man är så rädd för att visa andra än ett par besökare på plats? Att visa sitt eget ointresse för demokratin?

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet Älmhult

Kopiera länk