artikel

Snålskjutsen – Skrivelse till Kommunstyrelsen

Ibland får man höra att det är utopi med avgiftsfri kollektivtrafik. Älmhults kommun har med hjälp av länstrafiken och Ikea visat att det är möjligt.

Nu vill vi se ytterligare ett steg i den riktningen, för allas bästa, så att fler människor kan utnyttja det än de som bara vill åka mellan den nya handelsplatsen och järnvägsstationen.

Vänsterpartiet i Älmhult har diskuterat om hur det är dags att börja vidareutveckla “Snålskjutsen” och vi har noterat att man har börjat planerat för en utökning av rutten. Därför vill vi vidareutveckla tanken kring att ha gratis busstrafik.

Vi tycker det är bättre med en busslinje som går där människor bor och där människor vill stiga av i högre grad än idag.

Det sparar miljön eftersom färre kör bil.

Det ökar tillgängligheten för de som av ålder eller funktionshinder har svårt att ta sig fram.

Det minskar behovet av att utnyttja färdtjänst. Det gynnar de som har låg inkomst.

Det kan minska bilismens framfart och trängsel i centrala Älmhult.

Centrumbutikerna med sina anställda blir gynnade.

Vi tycker därför att linjen “Snålskjutsen” ska utökas. Den bör gå förbi Ikea-varuhuset och järnvägsstationen som idag. Men bör utökas att gå en längre sträcka både inom Älmhults olika bostadsområden, industriområden och förbi de huvudstråk av affärer som finns i de centrala delarna av vår by.

Man kan t ex tänka sig att turtätheten minskas med en tur. Men att den vid tur 1 går runt t ex bostadsområdena väster om järnvägen, vid tur 2 vid bostadsområdena norr om centrum, vid tur 3 bostadsområdena söder om centrum. Man kan lägga turerna så att stationen och handelsområdet passeras, samt att centrum passeras vid en eller flera av turerna.

Eftersom de frågorna formellt sett beslutas av länstrafiken så önskar vi att de här önskemålen beaktas av de politiker och tjänstemän från Älmhult som är inblandade i diskussionerna kring bussens sträckning och förs fram som önskemål.

Älmhult 10 mars 2013

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet

SMP

Kopiera länk