artikel

Motion om avgiftsfri barnomsorg för låginkomsttagare

Älmhults barnomsorgsavgifter subventionerar höginkomsttagare på bekostnad av låginkomsttagare. Det menar Vänsterpartiet som vill riva upp och bygga om systemet.

I våra ögon är det märkligt att man kan få rabatt på avgiften för att man har en hög inkomst men inte för att man har en låg inkomst, säger Jerker Nilsson, ordförande för Vänsterpartiet i Älmhult.

I Älmhults kommun betalar föräldrar en viss procent av sin lön för barnomsorgen oavsett inkomstnivå. Den som är föräldraledig eller arbetslös kan få en lägre avgift. I övrigt är den enda tillgängliga rabatten maxtaxan, som nås när föräldrarna tillsammans tjänar mer än 42 000 kronor i månaden.

Det innebär att en trebarnsfamilj med låg inkomst kan få betala tusen kronor i månaden för barnomsorgen. För många är den avgiften helt avgörande för familjens ekonomi, säger Jerker Nilsson.

Men det finns alternativ. Malmö stad, till exempel, tillämpar en progressiv taxa som innebär att en familj som tjänar 12 000 kronor i månaden betalar knappt en procent av lönen för första barnets omsorg medan de som tjänar tre gånger så mycket betalar tre procent för samma omsorg. Den som tjänar mindre än 10 000 kronor i månaden betalar ingenting för barnomsorgen i Malmö.

Vi menar att det systemet är rättvisare. Ingen ska tvingas välja bort barnomsorg för att man inte har råd, säger Jerker Nilsson.

Vänsterpartiet räknar med att många familjer med låga inkomster över 10 000 kronor i månaden skulle få lättare att få ihop vardagen.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Motion om avgiftsfri barnomsorg för låginkomsttagare

I Vänsterpartiets ögon ser det märkligt ut att man inom barnomsorgen har en maxtaxa uppåt, där de med mest pengar har en övre gräns för hur mycket man ska behöva betala för barnens barnomsorg. Däremot kan man ha hur låg inkomst som helst, och ändå behöva betala för något som bidrar positivt till barnets utveckling.

För många är barnomsorgsavgiften den av kommunens avgifter som har störst betydelse för familjens ekonomi. Men avgifterna, som de är utformade idag, innebär att höginkomsttagare subventioneras på bekostnad av låginkomsttagare.

I Malmö stad tillämpar man en progressiv barnomsorgsavgift. Där betalar familjer med låg inkomst en mindre procentsats av denna inkomst för barnomsorgen än mer välställda familjer. Familjer med en inkomst under 10000 kronor i månaden betalar ingenting alls.

Vänsterpartiet menar att detta är ett mer rättvist system än det som används i Älmhult idag. Finansiering av reformen kan lämpligen ske genom att man höjer maxtaxans övre gräns och avgiften för de med högre inkomster något.

Därför yrkar Vänsterpartiet på:

Att Älmhults kommun helt slopar barnomsorgsavgiften för de föräldrar som har 10 000 kronor eller mindre i gemensam inkomst per månad.

Att Älmhults kommun utreder möjligheten att införa en modell med progressiv maxtaxa, liknande den som tillämpas i Malmö.

Jerker Nilsson, Vänsterpartiet
Predrag Jankovic, Vänsterpartiet

Kopiera länk