artikel

Reservation angående politikerarvoden

I gårdagens kommunfullmäktige så röstade politikerna om arvodena för sig själv. Ett system som i sig är rätt absurt. Vänsterpartiets Ann-Louise Lollo Ljung sa: “Jag yrkar på en återgång till att räkna arvodena efter prisbasbeloppet som tidigare och att man helt tar bort det fasta nämndsarvodet för att hålla nere kostnaden för politikerna.”

Varför vi tycker så går att läsa i reservationen mot beslutet, som hon och Predrag Jankovic lämnade in efter beslutet var taget:

Reservation angående politikerarvoden.

Vänsterpartiet vill reservera sig till förmån för eget beslut vad det gäller arvoderingen av politiker.

Förra mandatperioden så höjde Älmhults kommun arvoderingen, genom att man började beräkna arvoden i Älmhults kommun på arvodet för den som sitter i riksdagen (idag ca 65 000 kr). Tidigare räknade man efter prisbasbeloppet (idag ca 45 000 kr). Kommunstyrelsens ordförande är den som har arvodet motsvarade en riksdagsman, men övriga kommunalråd, ordförande i nämnderna, utskotten m m samt ledamöterna i de samma får en höjning av mötesarvodena också, eftersom de får ett förutbestämt antal procent av vad KS-ordföranden får.

Utöver dessa arvoden har även ordinarie ledamöter i nämnder ett arvode på 1 000 kr per månad. Det arvodet kräver ingen närvaro på mötena, och i praktiken kan det vara någon som får arvodet men sällan är på mötena, och där istället en ersättare får tjänstgöra, och läsa in sig på ärendena inför mötena, trots att ersättaren inte har det fasta månadsarvodet.

Det går inte att se att politikerna i Älmhult tagit varken bättre eller sämre beslut efter höjningen av arvodena. I det vanliga arbetslivet är annars ett argument när man höjer lönen radikalt för att någon gör något extra bra, men det argumentet finns inte i detta fallet.

Vänsterpartiet har i Parlamentariska Kommittén, som diskuterat arvodena, framfört några olika sätt att hålla ner kostnaderna för politikerna, utan att för den skull minska demokratin som man riskerar göra om man t ex väljer att minska antalet ledamöter i nämnder, styrelser eller fullmäktige av besparingsskäl.

Vänsterpartiet står för att föregå med gott exempel, för vi politiker får ofta besluta om nedragningar inom verksamheten vi bestämmer över, men beslutar i princip aldrig att sänka våra arvoden.

En annan anledning är att hålla nere arvodena är att vi kommer att införa en Teknisk nämnd, vilket gör att arvodena kommer att öka eftersom det sammanlagda antalet politiska ledamöter kommer att öka i kommunen.

Vänsterpartiet vill av orsakerna ovan reservera sig mot beslutet av arvodena, och vi hade velat se ett beslut om en återgång till att räkna arvodena efter Prisbasbeloppet och att man helt tagit bort det fasta nämndsarvodet.

Kopiera länk